Forretningsorden for 2016

 

                                                     

              Forretningsorden for Forældrebestyrelsen ved Børnehaven over Vejen

 

Nærværende forretningsorden danner sammen med dagtilbudsloven og styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner i Kolding Kommune, i det følgende omtalt som styrelsesvedtægt(en), grundlaget for forældrebestyrelsens virke.

 

 1. Forældrebestyrelsen udøver sit virke i henhold til den af Byrådet vedtagne styrelsesvedtægt.

   

 2. Bestyrelsen konstituerer sig på årets første møde.

   

   

  MØDERNE

   

 3. Bestyrelsen vælger en fast ordstyrer, som er formanden. Referenten vælges fra møde til møde. Er ordstyreren ikke tilstede vælges en anden. Funktionen som frugtansvarlig er på valg hvert år.

   

 4. Forældrebestyrelsen afholder mindst 6 møder årligt. Bestyrelsesformanden og lederen udarbejder i fællesskab en dagsorden. Lederen indkalder til bestyrelsesmøderne ved udsendelse af dagsordenen senest 5 hverdage før  afholdelse. Punkter til dagsordenen kan optages inden for en tidsfrist på 7 dage før mødet.

 

 1. Der indkaldes til ekstraordinært møde når mindst to medlemmer ønsker det. Ønsker til mødet og dagsorden fremsendes skriftligt til formanden med underskrifter af mindst to medlemmer. Lederen sørger derefter for indkaldelsen.

   

 2. Møderne fastlægges i en mødeplan ved årets start, idet der tages hensyn til årsrytmen i institutionen. Tidsrammen er kl. 17.30 – kl. 20.00. Bestyrelsen planlægger det overordnede indhold på de faste møder i et årshjul.

 

 1. Bestyrelsen orienteres på årets første møde af lederen om bestyrelsens kompetence, ansvar og opgaver i henhold til styrelsesvedtægten.

   

 2. Forældrebestyrelsen mødes som hovedregel i institutionen.

   

 3. Afbud meddeles lederen/institutionen.

   

 4. Forældrebestyrelsens møder er åbne for øvrige forældre. På møderne har forældrene taleret, men ikke stemmeret. Sager af fortrolig karakter og sager om ansættelse behandles for lukkede døre, dvs. som lukkede punkter. Personsager kan ikke behandles i bestyrelsen.

   

   

 5. Hvis ikke alle punkter på dagsordenen når at blive behandlet, overføres disse til næste møde/dagsorden.

   

 6. Forældregruppens øvrige medlemmer kan ved henvendelse til lederen/bestyrelsen få punkter på dagsordenen.

   

 7. Anonyme henvendelser behandles ikke.

   

 8. Referatet godkendes indholdsmæssigt på mødet og i sit fulde ordlyd senest 1 uge efter bestyrelsens medlemmer og lederen har modtaget referatet på mail. Sager af personlig karakter tages ikke til referat. Den øvrige forældregruppe orienteres ved offentliggørelse på Nem Børn.

   

 9. Minimum halvdelen af bestyrelsen skal være til stede, for at der kan tages beslutninger. Hvis bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig pga. for mange afbud, kan mødet udskydes.

   

 10. Beslutninger træffes gennem dialog. Kommer det undtagelsesvist til afstemning, kan dette gøres skriftligt, såfremt ét medlem ønsker det. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeafgivelse forudsætter deltagelse i møderne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 

 

 

ANTALLET AF MEDLEMMER.

 

 1. Antallet af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal være: 5 Ved fastlæggelsen af antallet af bestyrelsesmedlemmer, tages der hensyn til institutionens størrelse, antallet af afdelinger på adskilte matrikler samt til evt. specialgrupper.

  Der skal altid være et flertal af forældre i bestyrelsen.

   

  Fordelingen er således:

 • 2 pladser vælges af og blandt forældrene i (afdeling Haderslevvej) .

 • 3 pladser vælges af og blandt forældrene i (afdeling Riis Toft

  Medlemmerne tiltræder næste 1. januar.

  Første suppleanterne fra hvert hus inviteres til møderne.

   

 1. Antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal være 2, en fra hver afdeling. Medlemmet/medlemmerne tiltræder næste 1. januar.

   

   

 

 

PROCEDURE OG ARBEJDSFORDELING I ANSÆTTELSESSAGER

 

 1. Ved ansættelse af leder eller fastansatte medarbejdere er proceduren og arbejdsfordelingen således:

  1. Alle fastansættelser opslås efter gældende regler. Der oprettes et ansættelsesudvalg bestående af ledelses og medarbejderrepræsentanter, samt 1 til 2 repræsentanter for forældrebestyrelsen.

  2. Den/de Bestyrelsesmedlemmer, der deltager i ansættelsessamtalen får de ansøgninger, der er udvalgt til samtale, til gennemsyn.

    

   NEDSÆTTELSE AF UDVALG

    

 2. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg/ad-hoc udvalg – herunder også med andre deltagere end bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog ikke delegere sit ansvar eller sin beslutningskompetence.

   

   

  ARBEJDET MED LÆREPLANEN OG KVALITETSRAPPORTEN

   

 3. Forældrebestyrelsen inddrages i læreplansarbejdet og arbejdet med kvalitetsrapporten på følgende måde: Der udarbejdes forslag fra ledelsen som fremlægges til høring i Forældrebestyrelsen.

   

   

  ÆNDRING AF FORRETNINGSORDENEN

   

 4. Forretningsordenen kan ændres ved almindelig afstemning i bestyrelsen.

  Bilag til Forretningsorden

   

 1. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner i Kolding Kommune
 2. Tavshedserklæring underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer

 

 

 

 

 

 

 

Nærværende forretningsorden vedtaget i forældrebestyrelsens møde den 25.01.2016