Økonomi og drift

Økonomi og drift.

 

Budgetrammen.

Børnehaven tildeles et budget, der er opdelt i løn og drift.

 

Løn:

Der er decentral lønsumsstyring

  • Ved sygdom ydes refusion efter fire uger – ca. 80 %

  • Ved barsel og graviditetsgener fra første dag ca. 90 %

  • Det meste af lønnen er bundet i faste stillinger. En rest er gemt til Flex-puljen til vikar.

Lønnen tildeles efter en normeringsbrøk: 55 % til pædagoger og 45 % til medhjælpere.

Drift:

Driftsbeløbet tildeles efter objektive kriterier ift. børnetal og fordeles på en af Kolding Kommune bestemt kontoplan i forskellige hovedområder. Der kan indenfor den samlede budgetsum omdisponeres mellem de forskellige konti. Der er mulighed for overførsel af midler mellem budgetår på 5 % af bruttobudgettet.

 

Beskæftigelse:

Hver gruppe tildeles et beløb til beskæftigelse, som de selv råder over. Derudover er der en konto til indkøb af diverse fælles materialer.

 

Forplejning:

Børnene tilbydes morgenmad fra 6.00 til 7.15.

                     

Inventar:

Personalet sikrer, at der i hverdagen passes på tingene. Når der købes inventar/beskæftigelse, sker det ud fra hvad der er behov for, og hvad der er økonomisk muligt.

I slutningen af året kan der udarbejdes en ønskeliste, der prioriteres af ledelsen.

 

Økonomiske rammer:

Til drift er der afsat midler i forhold til, hvor mange børn der er. I 2018 er der i gennemsnit 114 børn. Budgettet for 2018 ser ud som følger:

Løn                                                7.303.000,-   

Personaleaktiviteter                             7.000,-

Uddannelse                                       27.200,-

Tjenestekørsel                                    2.000,-

Rengøringsartikler                              24.500,-

Forplejning                                        49.000,-

Øvrige børneudgifter*                         90.500,-

Administration                                   28.200,-

Forældrebestyrelsen                            2.000,-

Bygninger vedligehold                        36.000,-

Inventar, IT m.m.                              26.000,-                     

* Fordeles i husene og på grupperne

Sponsorering overordnede principper:

Sponsorering kan ske i forbindelse med konkrete nyanskaffelser til Børnehaven, eller ved gennemførelse af projekter til gavn for hele børnehaven eller i en af de to afdelinger.

Der kan ikke gives ydelser til enkelte børn eller grupper.

Sponsorvirksomhedens image og produkter må ikke stride imod Børnehavens grundholdninger og værdier. 

Sponsorstøtte skal være uafhængig af politiske og religiøse interesser.

Virksomheden, der yder støtten, må ikke have målrettet salg for øje.

Sponsorering retningslinjer:

  • Indtægterne ved sponsorering skal indgå som et tilskud til Børnehaven og regnskabsmæssigt klart fremgå som en særlig indtægt.

  • Ledelsen er den endeligt godkendende myndighed.

  • En større sponsoraftale behandles i MED-udvalget, inden den endelig behandling og godkendelse sker i ledelsen.

  • Sponsoreringen må ikke binde det enkelte personalemedlem til at anvende bestemte beskæftigelsesmaterialer. Det må ikke krænke personalets metodefrihed og ret til uafhængighed af kommercielle interesser.

  • Ved sponsorering må der ikke gives sponsorrettigheder af nogen art.

  • Som modydelse for sponsorering kan markering ske i forbindelse med omtale på hjemmesiden, aviser og lignende eller som diskret skiltemarkering på et opslag i Børnehaven.