Kolding Kommunes styrelsesvedtægt for Daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT

FOR FORÆLDREBESTYRELSER

I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

I KOLDING KOMMUNE

 

I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven),§ 16, er der oprettet følgende styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner i Kolding Kommune.

§ 1 Styrelse af kommunens daginstitutioner

 

Stk. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for daginstitutionerne og fastsætter de mål og rammer som institutionerne skal udøve

sin virksomhed indenfor. Herunder fører Byrådet tilsyn

med institutionerne, foretager visiteringen, fastsætter rammer for institutionens åbningstid, fastsætter og opkræver forældrebetalingen

og tildeler friplads. Byrådet fastlægger den daglige åbningstid inden for den af byrådet fastsatte samlede åbningstid, dette kan ske

efter indstilling fra bestyrelsen.

Byrådet ansætter og afskediger leder og personale, og forældrebestyrelsen har indstillingsret.

 

Stk. 2 Byrådets ansvar og kompetencer kan i henhold til Kolding Kommunes styrelsesplan eller til enkeltstående beslutning herom

være delegeret til det administrative niveau (forvaltningen), som igen kan foretage subdelegation af sin kompetence til daginstitutionslederen.

 

Stk. 3 I hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse, som formelt varetager forældreindflydelsen.

 

Bestyrelsen skal fastsætte principper for institutionens virksomhed inden for de af Byrådet fastsatte mål og rammer, jf. § 2, stk.1.

Stk. 4. Institutionens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af institutionen og er ansvarlig for institutionens virksomhed over for forældrebestyrelsen og Byrådet. Lederen implementerer

de af forældrebestyrelsen fastlagte principper. Lederen deltager som sekretær i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 

§ 2 Forældrebestyrelsens kompetencer og opgaver

 

Stk. 1. Bestyrelsen er tillagt den i loven fastlagte minimumskompetence. Herudover kan det konkret besluttes

at give forældrebestyrelsen yderligere kompetence.

 

Stk. 2 Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for institutionens virksomhed inden for de af Byrådet fastsatte mål og rammer. Herunder kan fastlægges: de pædagogiske principper,

principper for institutionens dagligdag, principper for anvendelse af budgetrammen, principper for samarbejdet med forældrene og med andre institutioner og lokalområdet.

 

Stk. 3. Bestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af lederen og fastansatte medarbejdere i institutionen.

Ved ansættelse af daginstitutionslederen gives indstillingen til

forvaltningsdirektøren, ved ansættelse af medarbejderne gives indstillingen til daginstitutionslederen, jf. kompetencefordelingen vedr. personale.

 

Stk. 4. Bortset fra ansættelsessager kan personsager ikke behandles i bestyrelsen, f.eks. konkrete sager om børn og medarbejdere.

Stk. 5. Bestyrelsen formidler information til og fra forældrene om bestyrelsens arbejde.

 

Stk. 6. Bestyrelsen inddrages i udarbejdelse, evaluering og opfølgning af læreplanen og af kvalitetsrapporten.

 

Stk. 7. Bestyrelsens medlemmer har - som personer, der virker inden for den offentlige forvaltning - tavshedspligt i henhold

til Forvaltningslovens regler.

 

§ 3 Valg til forældrebestyrelsen - nyoprettede og fusionerede daginstitutioner

 

Stk. 1 I nyoprettede og fusionerede institutioner fastsættes det konkrete antal forældre- og medarbejdervalgte

bestyrelsesmedlemmer første gang af Børneudvalget, idet principperne i § 4, stk. 2 følges. Herefter fastlægges antallet af bestyrelsesmedlemmer som for ”eksisterende daginstitutioner”, 

jf. § 4, stk. 1. Dvs. institutionens første forældrebestyrelse fastlægger i sin forretningsorden antallet af

bestyrelsesmedlemmer fra næste ordinære valg.

 

Stk. 2 Senest en måned efter datoen for institutionens oprettelse/fusion afholdes valg til forældrebestyrelsen.

Den valgte bestyrelses valgperiode begynder umiddelbart efter valget.

Stk. 3 Første gang, valg finder sted, vælges halvdelen af forældrerepræsentanterne + yderligere en forældrerepræsentant for en periode, der løber frem til næste den 1. januar. De øvrige forældrerepræsentanter vælges for en periode på yderligere 1 år.

 

Stk. 4 Første gang valg finder sted vælges een medarbejderrepræsentant for en periode, der løber frem til

næste 1. januar.

Den/de øvrige medarbejderrepræsentant(er) vælges for en periode på yderligere 1 år. Såfremt forældrebestyrelsen kun har en medarbejderrepræsentant, er denne på valg hvert andet år.

 

Stk. 5 Valget følger i øvrigt bestemmelserne fastlagt i § 4.

 

Stk. 6 Når der træffes beslutning om at fusionere daginstitutioner, afholdes der fra beslutningen om fusionen og frem til en ny bestyrelse er valgt, ud over de ordinære bestyrelsesmøder, fællesmøder mellem forældrebestyrelserne.

 

§ 4 Valg til forældrebestyrelsen – eksisterende daginstitutioner

 

Stk. 1. Forældrebestyrelsen skal bestå af et ulige antal og maksimalt 7 medlemmer valgt af og blandt forældre til børn  i institutionen

samt mellem 1 og 3 medlemmer valgt af og blandt medarbejdere

i institutionen. Der skal altid være et flertal af forældre i bestyrelsen.

I eksisterende daginstitutioner fastlægger den siddende forældrebestyrelse på årets første bestyrelsesmøde det konkrete antal bestyrelsesmedlemmer, som bestyrelsen skal bestå af fra

næste valgperiode. Antallet skal fremgå af forretningsordenen.

 

Stk. 2 Ved fastlæggelsen af antallet af bestyrelsesmedlemmer jf. stk. 1, skal der tages hensyn til institutionens størrelse.

I institutioner, som består af flere afdelinger beliggende på hver sin

matrikel, bør så vidt muligt et eller flere bestyrelsespladser fordeles til hver enkelt afdeling, idet fordelingen af pladser mellem de enkelte afdelinger skal afspejle afdelingernes størrelse.

I daginstitutioner med en særlig gruppe børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, bør den gruppe forældre være repræsenteret i bestyrelsen.

 

Stk. 3. Forældrerepræsentanterne i bestyrelsen vælges på et forældremøde, som afholdes i oktober kvartal.

Den siddende bestyrelse indkalder til valg. Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret i forhold til forældrerepræsentanterne i bestyrelsen. Ved forældre forstås de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndighed over børn indskrevet i institutionen eller den forælder, hvor barnet opholder sig mest, men som ikke nødvendigvis har del i forældremyndigheden. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end de biologiske forældre valgbarhed og valgret. Dette kræver dog en forhåndsgodkendelse fra Byrådet. Ansatte med egne børn i institutionen kan ikke vælges som forældrerepræsentanter.           På samme forældremøde vælges et antal suppleanter for forældrerepræsentanterne. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i forhold til antal stemmer.

Valgperioden begynder 1. januar og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted.

 

Stk.4 Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et personalemøde for alle fastansatte

medarbejdere i institutionen, bortset fra lederen og souschefen. 

Fastansatte medarbejdere i institutionen er valgbare og har valgret.

Personalemødet afholdes i oktober kvartal, dog skal medarbejderrepræsentanterne være valgt inden forældrerepræsentanterne vælges.

Valgperioden begynder 1. januar. Suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt, dvs. i forhold til antal stemmer.

 

 

Lederen og souschefen kan på grund af deres lederopgaver ikke vælges som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen.

 

 

Stk. 5 Hvis flere forældre eller medarbejdere opstiller til valget end hvad der er nødvendigt, afholdes kampvalg, som afgøresved en

egentlig afstemning.

Afstemningen sker på forældremødet,er skriftlig og afgøres ved  

simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest

stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes en afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der

mvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved valget til forældrebestyrelsen kan et forældrepar i alt afgive én stemme for hvert barn indmeldt i institutionen.

 

Stk. 6. Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, fra den dato medlemmets barn er udmeldt af institutionen,

hvorefter suppleanten indtræder.

Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvis fortsætte i bestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen.

En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.

 

§ 5 Konstitution og Forretningsorden

 

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger sin formand og næstformand blandt forældrerepræsentanterne.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Der kan kun træffes beslutninger og handles på forældrebestyrelsens møder.

Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret.

Forældrebestyrelsen kan beslutte at afholde et møde eller dele heraf for lukkede døre.

Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i bestyrelsesmøderne.

Institutionens leder deltager som "sekretær" i møderne uden stemmeret.

 

Stk. 2. Forældrebestyrelsen fastlægger hvert år på sit første bestyrelsesmøde sin forretningsorden.

Forvaltningen udarbejder et paradigme for en forretningsorden, som forældrebestyrelsen kan anvende.

 

Forretningsordenen skal indeholde:

 

·             Antallet af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer gældende

          fra næstkommende valg til forældrebestyrelsen.

Nærværende vedtægts § 3, stk. 1 skal iagttages ved fastlæggelsen.

 

·             Antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer gældende fra næstkommende valg til forældrebestyrelsen. Nærværende vedtægts § 3, stk. 1 skal iagttages ved fastlæggelsen

 

·             Hvordan og hvornår forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet

vedr. den pædagogiske læreplan og vedrørende

kvalitetsrapporten.

 

·              Procedure og arbejdsfordeling ifm. ansættelsessager

 

·              En tavshedserklæring underskrevet af alle

           bestyrelsesmedlemmer.

 

·              Antallet af faste, årlige møder

 

·               Vilkår for indkaldelse til ekstraordinære møder

 

·               Vilkår for mødeindkaldelse og dagsordensudarbejdelse

 

·               Afstemningsregler

 

·                Fastlæggelse af kommunikationsform til og inddragelse af

            den øvrige forældrekreds

 

·                Bestemmelse om ændring af forretningsordenen

 

Stk. 3. Herudover kan forretningsordenen indeholde øvrige forhold efter bestyrelsens eget valg, som vedrører bestyrelsens ansvar og arbejde. Forretningsordenen skal dog altid holde sig inden for rammerne af: Lovgivningen, nærværende styrelsesvedtægt samt mål og rammer fastlagt af Byrådet.

 

§ 5 Ændring af vedtægten

 

Stk. 1. Ændring af vedtægten foretages af Byrådet efter forudgående udtalelse hos samtlige daginstitutioners

forældrebestyrelser.

 

Stk. 2. Byrådet kan ændre vedtægten med 3 måneders varsel. Ændring med kortere varsel kan ske,hvis forældrebestyrelserne

og Byrådet er enige herom.

 

§ 6 Ikrafttræden

Stk. 1. Denne vedtægt er gældende fra 1. januar 2013.